Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.umilki.pl

 

 

 1. Podstawa Prawna
  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.u.UE. L. z 2016 nr 119 str.1),w skrócie RODO a także innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) (dalej Ustawa) . 
 2. Administratorem Danych Osobowych dalej zwanym “ADO” jest: firma „U Milki” Ewa Musiał, NIP: 895-161-31-08 z siedzibą w Michałówek 9 b, 99-416 Nieborów, e-mail: sklep@umilki.pl 
 3. Właścicielem Serwisu  dalej zwanym “Właścicielem” jest: firma „U Milki” Ewa Musiał, NIP: 895-161-31-08 z siedzibą w Michałówek 9 b, 99-416 Nieborów, e-mail: sklep@umilki.pl
 4. Procesorem Danych Osobowych/Operatorem strony, dalej zwanym “PDO” lub “Operatorem”jest: firma HYDROGRAFUS Damian Kociołek, działający pod marką: deka76.pl; ul. Kolberga 14A/7; 81-881 Sopot, Telefon: +48 665 995 135, Email: info@deka76.pl
 5. Adresem strony internetowej dalej zwaną “Serwisem” jest: www.umilki.pl
   
 6. Klient/ Użytkownik –  Użytkownikami/ Klientami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami/ Klientami mogą być także osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
   
 7. Informacje ogólne:
  1. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie podane dane w formularzach.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego:
    dhosting.pl Sp. z o.o. ; Al. Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa; NIP: 7010198361; tel. +48 (22) 749 01 35
  2. Właściciel Serwisu oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz uregulowań prawnych, wynikających z przepisów RODO i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
  3. Serwis gromadzi i przetwarza następujące Dane Osobowe  Klientów/Użytkowników:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
   4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub PESEL
   5. adres poczty elektronicznej (e-mail)
   6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny)
   7. informacje o parametrach wysłania formularza (oznaczenie czasu, adres IP)
   8. inne dobrowolnie przekazane przez Klienta/ Użytkownika  dane osobowe.  
 8. Dostęp do Danych Osobowych i ich udostępnianie
  1. Klient/Użytkownik posiada:
   1. prawo dostępu do swoich danych
   2. prawo ich sprostowania
   3. prawo żądania usunięcia danych
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
   5. prawo do przenoszenia danych
   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na warunkach art.21 RODO
   7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
   8. prawo do uzyskania kopii danych
   9. prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w sytuacji gdy takie przetwarzanie wywołuje wobec Użytkownika/ Klienta  skutki prawne, z uwzględnieniem zapisów art. 22 RODO
  2. Dane Osobowe są udostępniane partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług z oferty dostępnej w Serwisie. Między innymi: podmiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych przez Właściciela np.: Operatorowi Serwisu, firmom kurierskim, organizacjom zarządzającymi rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji usług, którymi mogą być:
   1. ING Bank Śląski S.A.
   2. Twisto Polska sp. z o.o.
  3. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient/Użytkownik mógł zakupić i otrzymać Usługę/Towar oraz za niego zapłacić.
   1. Dane Osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
   3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 9. Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów/Użytkowników
  1. Cele w jakich Administrator przetwarza w Serwisie  przetwarza niezbędne dane osobowe  Klientów/Użytkowników:
   1. realizacja usług  dostępnych w Serwisie
   2. złożenie i procedowanie zamówienia w Sklepie internetowym dostępnym w Serwisie
   3. zawarcie umowy, modyfikacja umowy oraz  odstąpienie od umowy
   4. obsługi reklamacji, pomocy technicznej oraz przetwarzanie zapytań które są kierowane do obsługi Serwisu
   5. udzielanie informacji o dostępnych usługach, towarach i zamówieniach
   6. prowadzenie dokumentacji księgowej
   7. wystawianie faktur VAT lub innych dokumentów sprzedaży
   8. rejestracja i utrzymanie domen internetowych
   9. rejestracja i utrzymanie usług hostingowych
   10. dostawa towaru (firmy kurierskie)
   11. prowadzenie dowolnych działań marketingowych mających powiązanie z usługami/towarami dostępnymi w Serwisie
   12. zapewnienie bezpieczeństwa usług
   13. gromadzenie danych przekazywanych w plikach cookies
   14. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa
   15. prowadzenie analiz statystycznych
   16. windykacja należności w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
   17. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
   18. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
    1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze
     Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
     płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
     art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. Obsługa Serwisu może wymagać podania innych danych jeśli wymagają tego przepisy prawa.
  3. Właściciel Serwisu/ Administrator  oświadcza, że podanie Danych Osobowych przez Klienta/ Użytkownika  jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług .

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  1.  
  2. Dane Osobowe są przechowywane/przetwarzane na czas obowiązywania umowy z Klientem/Użytkownikiem lub świadczenia danej usługi, a także po zakończeniu umowy/świadczenia usługi w celach:
   1. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy
   2. statystycznych
   3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Dane Osobowe są przechowywane:
   1. maksymalnie przez okres 10 lat od daty wykonania umowy / świadczenia usługi na rzecz Klienta/Użytkownika, lub
   2. do momentu wniesienia przez Klienta/Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych i zgłoszenia żądania o zaprzestanie przetwarzania/ przechowywania danych, lub
   3. zaprzestania działalności przez Serwis, lub
   4. zaprzestania działalności przez Właściciela
  4. Klient/Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
 1. Informacje w formularzach.
  1. Administrator za pomocą Serwisu zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika za pomocą formularzy.
  2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim innym niż w pkt. 8.1.2-8.1.6  niniejszego dokumentu, chyba że Klient/Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie danych.
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator  w tym zakresie współpracuje. 
 2. Informacja o plikach cookies.
  1. Administrator za pomocą Serwisu automatycznie gromadzi informacje zawarte w plikach cookies w celu przetwarzania danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej Serwisu przez Klienta/Użytkownika.
  2. Sposób wykorzystywania plików Cookiess:
   1. „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
   2. „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
  3. Za każdym razem, kiedy Serwis zostaje odwiedzony, zawartość plików Cookies jest przetwarzana w celu dostosowania i optymalizacji Serwisu ] i jego oferty dla potrzeb Klientów/Użytkowników.
  4. Klient/Użytkownik w każdej chwili za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
  5. Zablokowanie przez Klienta/Użytkownika obsługi plików Cookies może utrudnić lub wręcz uniemożliwić Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu .
  6. Klient/Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w każdej chwili może usunąć je ręcznie.  
 3. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów/Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową (Serwisem) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
  2. Ponadto zapisowi mogą podlegać:  
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 
 4. W przypadku zmiany zasad w zakresie polityki prywatności stosowanej przez Administratora niniejszy dokument może ulec zmianie. 
 5.